สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI

News 13 สิงหาคม 2563 2,100

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture ที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป

ในวันนี้ Tech Advisors ทุกท่านได้ทำความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินสําหรับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีการเงิน บัญชีภาษี บัญชีบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดทางการเงินที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญ เช่น Burn Rate วงจรเงินสด CAC vs LTV ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปรและจุดคุ้มทุน และประมาณการเงิน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ Tech Advisors ยังได้เข้าใจองค์ประกอบและทดลองใช้ Lean Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการเขียนแผนธุรกิจแบบย่อและกระชับ หลักของการ Lean Canvas นั้นจะเน้นที่การค้นหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายที่จะเจาะเข้าไป เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและลงสู่ตลาดขั้นต้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการพิจารณา 9 องค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจ ได้แก่ ปัญหา ลูกค้า คุณค่า ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง ต้นทุน รายได้ ตัวชี้วัด และจุดแข็ง

ขอขอบคุณ คุณภีม เพชรเกตุ CEO - Peak Engine (PeakAccount.com) และ คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ CEO - AIYA ที่สละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทำให้ Tech Advisors ทุกท่านได้เข้าใจถึงแนวคิดวิถีของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยการทำความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการเงินและปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จของธุรกิจโดยใช้ Lean Canvas

#AgTechAI #SynergyForAgrifuture #NIA #ABCcenter #Consortium #AgTech #Startup