สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture มาถึงสัปดาห์ที่ 9

News 29 กันยายน 2563 1,865

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture  มาถึงสัปดาห์ที่ 9

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture  มาถึงสัปดาห์ที่ 9 โดยมีกิจกรรมที่ผ่านไปอย่างน่าตื่นเต้น สำหรับ Tech Advisors ทั้ง 6 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่องที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป

ในวันนี้ Tech Advisors ได้สัมผัสประสบการณ์ Pitching แบบ Startup ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแต่ละทีมมีการทำงานเหมือน Startup จริง โดยมีไอเดียตั้งต้นมาจากความเชี่ยวชาญและความสนใจของสมาชิกในทีม และผ่านการขัดเกลาไอเดียร่วมกันหลังจากที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งโปรเจคที่แต่ละมหาวิทยาลัยนำเสนอมีดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:
- ไอดิน (iDin): หุ่นยนต์ให้บริการ สำรวจ/ตรวจสภาพดินสำหรับพื้นที่เพาะปลูกด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Melon i-sweet analyzer: ระบบวิเคราะห์ค่าความหวานของเมล่อนเพื่อการเก็บเกี่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้:
- ไอหมู (iMoo) : การตรวจจับการป่วยของหมูด้วยการไอ 
- AgTeller : การทำนายเชิงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกับการเพาะเลี้ยงปลานิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:
- CaneHealth : แพลตฟอร์มสำหรับติดตามธาตุอาหารในดินแปลงปลูกอ้อย 
- MyFarm : แอปพลิเคชันสำหรับการทำ Precision Farming โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่มีความต้องการปลูกผัก และผู้ที่ฟาร์มปลูกผัก 

หลายทีมได้มีการปรับเปลี่ยนไอเดียไปจากช่วงตั้งต้นของโครงการให้แหลมคมและแก้ปัญหาตรงจุดยิ่งขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Emphatise User จริง การพูดคุยและแลกเปลี่ยนจากผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริง การปรับ Business Model ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบทุก Startup ต้องเจอ pivot ปรับตัวจนอยู่รอด เติบโตได้ในที่สุด และสิ่งนี้จะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่สำคัญมากที่ Tech Advisors แต่ละมหาวิทยาลัยนำร่องจะได้นำไปบ่มเพาะ AgTech Startup และนักศึกษาต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการตัดสิน 
ดร. รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการ CU Innovation Hub ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม
ดร. วรงค์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
คุณสิรพัฒน์  ชนะกุล นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ AgTech AI Consortium 
.