สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture มาถึงสัปดาห์ที่ 6

News 19 สิงหาคม 2563 1,481

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture มาถึงสัปดาห์ที่ 6

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture มาถึงสัปดาห์ที่ 6 ที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป

ในวันนี้ Tech Advisors ทุกท่านได้ทำความเข้าใจการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วยเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (หรือ Five Force Model) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมีคุณสมบัติสำคัญ คือการปรับตัว(pivot) จนสามารถอยู่รอดหรือเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในยุคที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการระดมทุน (Fund Raising) สำหรับ Startup จากนักลงทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Angel Investor, Venture Capital (VC) และ Corporate Venture Capital (CVC)

ซึ่งในการที่จะโน้มน้าวนักลงทุนเหล่านี้ ทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายและประเด็นหลักในการสื่อสารให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงเทคนิคสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม คือเรื่องของการสื่อสารไม่ใช่เพียงเรื่องของเนื้อหาที่จะนำเสนอเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยภาษากาย การใช้เสียงที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจและถูกโน้มน้าวได้ 

ขอขอบคุณ คุณต้องหทัย กุวานนท์ คุณอรพิมพ์ เหลืองอ่อน Managing Partner - Aimspire และคุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ Seekster Co-Founder ที่สละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทำให้ Tech Advisors ทุกท่านได้เข้าใจถึงแนวคิดของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยการวิเคราะห์ธุรกิจ นำเสนอในสิ่งที่นักลงทุนต้องการผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ