สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

มาถึงสัปดาห์ที่ 4 NIA โดย ABC center ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture

News 6 สิงหาคม 2563 1,460

มาถึงสัปดาห์ที่ 4 NIA โดย ABC center ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture


มาถึงสัปดาห์ที่ 4 NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture ที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป

ในวันนี้ Tech Advisors ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Minimum Viable Product and Customer Validation) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปทดสอบสมมติฐานของแนวคิดของสินค้าและบริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีความต้องการอยู่จริง 

โดยอาจารย์ทุกท่านได้ทราบถึงหลักการเลือก Feature หลักที่ควรนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ Pain หรือปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสร้าง MVP ในรูปแบบต่างๆ และตัวอย่างของ MVP (Minimum Viable Product) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Feature น้อยที่สุดที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย โฟกัสที่การปล่อย MVP สู่ตลาดอย่างรวดเร็ว นำไปทดสอบเบื้องต้นกับผู้ใช้งานจริง โดยมีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือ การวัดผล เรียนรู้และปรับปรุงจาก Feedback เพื่อทำให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ยิ่งขึ้นตลอดเวลา

ขอขอบคุณ ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการ CU Innovation Hub ที่สละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์และโจทย์ทางธุรกิจที่ทำให้ Tech Advisors ทุกท่านได้เข้าใจถึงแนวคิดวิถีของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยการทดสอบสมมุติฐานผ่านการทดลอง MVP กับผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วเพื่อค้นพบสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง