สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้ AI

News 12 กรกฎาคม 2563 2,878

โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้ AI

👍👍เริ่มขึ้นแล้ว! กับโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร (AgTech AI Synergy for AgriFuture) ดำเนินงานโดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ผนึกกำลังเครือข่าย Tech Advisors จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มาร่วมกันสร้าง AgTech AI Consortium เกิดเป็นระบบนิเวศทางความรู้ด้านดีพเทคที่มีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการ Startup ด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

✨✨โดยวันแรกนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ และเสนอแนวคิดการสร้าง AgTech AI Startup เพื่อเปลี่ยนผ่านการทำเกษตรกรรมของประเทศไทย (Agricultural Transformation) จะต้องเกิดจากการมีเครือข่าย Tech Advisors จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ Startup เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเกิดเป็นธุรกิจได้จริง ในโครงการนี้ Tech Advisors ทุกท่าน จะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเป็นโค้ช และการให้คำแนะนำ รวมไปถึงการสร้างแนวคิดและการทำงานแบบผู้ประกอบการ Startup เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดและให้คำแนะนำ Startup ต่อไป 

#AgTechAI #NIA #ABCcenter #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ