homekeyboard_arrow_right5 WAYS TO STAY INNOVATIVE แนวความคิดในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม

5 WAYS TO STAY INNOVATIVE 


แนวความคิดในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม ด้วยหลักการ 5i

ถ้ากล่าวถึงคุณลักษณะของนวัตกร เราจะมีคำ 3-4 คำ ผุดขึ้นมาในหัว อาทิ
✔️ Explorer หมายถึง ต้องเป็นผู้แสวงหาและใฝ่ศึกษา ติดตามความก้าวหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
✔️ Initiator หมายถึง เป็นผู้กล้าคิดกล้าทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่มีผู้อื่นคิดหรือทำอยู่
✔️ Strategist หมายถึง ต้องเป็นผู้คิด วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมได้
✔️ Change Maker หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเลือกกลวิธีแก้ปัญหา และเสนอแนะวิธีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

คนที่มีคุณลักษณะทั้ง 4 ถือว่ามีโอกาสสร้างธุรกิจนวัตกรรมของท่านได้สำเร็จ เพียงเริ่มออกเดินทาง ค้นหาแรงบันดาลใจ เปิดจินตนาการให้กว้างไกล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า แล้วเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนา และนำออกสู่การสร้างธุรกิจจริง

5i จำง่ายๆ ถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมต้องทำ 5 กระบวนการนี้

1. Inspiration
เริ่มต้นการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมจากความชอบ ด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากสิ่งใกล้ตัว จากปัญหาใกล้ตัว จากแนวโน้มของสังคม ฯลฯ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า

2. Imagination
จินตนาการเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างจินตนาการเหนือความรู้พื้นฐานและวิชาการ ทำให้เรามองเห็นอนาคตที่กว้างไกล มองเห็นปัญหาและการแก้ไขจากมุมมองใหม่ เส้นทางใหม่ และการเข้าถึงความคิดใหม่ๆ จึงขอให้หยิบเอาแรงบันดาลใจมาจินตนาการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

3. Ideation
จัดการความคิดแบบรวบยอด เพื่อกำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คำตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทำได้จริง และมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. Integration
การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง

5. Insight / Implementation
การเข้าถึงองค์ความรู้ และสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ

ทำให้ครบทั้ง 5i เพื่อจะได้ เป็นนวัตกรรม
ที่ต้องคิดจริง และทำจริง