สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ (เบิร์ด)

นักกลยุทธ์นวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

0867734311

การเดินทางสอนให้รู้ว่า เมื่อเราเจอทางตันหรือหลงทาง นอกจากเราจะถามทางคนอื่นแล้วยังมีเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้เราได้พึ่งพา

WORK

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกกันว่า IT (Information Technology) เป็นงานที่ผมได้รับหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้ฝ่ายงานยุทธศาสตร์นวัตกรรม ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม ทำหน้าที่ในการวางแผนงาน ดูแลจัดการ และแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร รวมไปถึงการดูแลเว็บไซต์ การดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพของบริการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


EXPERTISE

ประสบการณ์การทำงานของผมเริ่มต้นเมื่อปี 2553 โดยได้รับโอกาสทำงานด้านสารสนเทศกับบริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี ที่รับงาน Outsource ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Programming) ทั้ง Font-End และ Back-End ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ดูแลระบบเครือข่าย (Network)และดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในปี 2556 ผมได้เข้ามาทำงานใน สนช. โดยรับหน้าที่เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Security)กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Policy) และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Management) ให้กับองค์กรและค้นหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

CREATIVITY

“Seize The Day” หรือฉกฉวยวันเวลาเอาไว้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า “การเดินทาง” เป็นหนึ่งในตัวเลือกการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่ทุกคนเฝ้ารอคอย ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งตัวผมเองด้วย ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสออกเดินทางบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้ได้กับองค์กรหรือประเทศไทยได้ “ผมยังเก็บเรื่องราวดีๆ และความทรงจำหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผ่าน “รูปถ่าย” และ “ตัวอักษร” การถ่ายรูปและจดบันทึกก็เหมือนให้เราได้ทบทวนความทรงจำต่างๆ ไม่ให้ลืมหายไปตามกาลเวลา สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว” ขณะที่การเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความยากลำบากก็ทำให้เราเป็นคนที่ต้องละเอียดรอบคอบ มีความอดทนต่ออุปสรรค และปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถก้าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะหลังจากการเดินทางที่ยากลำบากแล้วเราก็จะพบเจอสถานที่ที่สวยงามเสมอและการเดินทางสอนให้รู้ว่าเมื่อเราเจอทางตันหรือหลงทาง นอกจากเราจะถามทางคนอื่นแล้ว ยังมี “เทคโนโลยี” ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้เราได้พึ่งพาและจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับยุคนี้แล้ว คือ “Google”

EDUCATION

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

EXPERIENCE

  • งานด้านสารสนเทศกับบริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การดูแลระบบ Server การดูแลระบบเครือข่าย และดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • การดูแลด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Security)
  • กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Policy)
  • บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT Management)

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม