สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)

News d-none 3 กุมภาพันธ์ 2559 1,609

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 102 หน้า


รายละเอียด

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 “ปีแห่ง...การส่งเสริมสตาร์ทอัพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ โดยเป็นการระดมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของประเทศให้มาเป็นแนวร่วมในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดกลุ่มสตาร์ทอัพขึ้นในประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 98 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 141,848,360 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 854,525,615 บาท