สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายงานประจำปี 2550 (Annual Report 2007)

News d-none 3 กุมภาพันธ์ 2550 762

รายงานประจำปี 2550 (Annual Report 2007)


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 52 หน้า


รายละเอียด

ตีพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2561สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2550 โดย สนช .ได้ดำเนินการตามกรอบแผนงานเพื่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศในสาม ด้าน ได้แก่ 1) แผนยกระดับนวัตกรรม 2)แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม 3)แผนสร้างระบบและองค์กรนวัตกรรม ซึ่งในปีที่ ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 87 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 117,331,099 บาทอันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น1,031,748,862 บาท