สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม

News d-none 15 ธันวาคม 2561 4,553

ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม

สนช. สร้างโอกาสในการกระจายตัวของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) โดยการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสามารถเติบโตในตลาดได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงเพิ่มโอกาสของนวัตกรหรือผู้ประกอบการนวัตกรรมในการต่อยอดและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเกิดการไต่ะดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยกลไกการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

  • สร้างช่องทางตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อการต่อยอดทางด้านตลาดให้กับโครงการนวัตกรรม
  • พัฒนาเครื่องมือกลไกสนับสนุนที่เร่งให้เกิดการกระจายตัวของนวัตกรรมและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  • การพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศ เพื่อการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี