สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สร้างเครือข่ายนวัตกรรม

News d-none 19 ธันวาคม 2561 6,401

สร้างเครือข่ายนวัตกรรม

สนช. ดำเนินกิจกรรมด้านเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ชุมชน (Quadruple Helix) เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ (Cluster) การเชื่อมโยง (Connectivity) และการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ที่ก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาความสามารถ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศน์นวัตกรรม (Innovation Eco-system) ของประเทศ ในมิติต่างๆ ได้แก่

  • เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่นำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม
  • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
  • การยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย