สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รวท.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมประชุมหารือกับ NIA

News 14 สิงหาคม 2561 1,180

รวท.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมประชุมหารือกับ NIA

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เเกียรติร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

  • การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน คือ “ระบบวิจัย” และ “ระบบนวัตกรรม” ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันอย่างมาก การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสองระบบ
  • โจทย์สำคัญสำหรับ “ระบบนวัตกรรม” คือการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรม ที่มี Entrepreneurial System ที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่ Value Creation และ Innovation ต่อไป
  • การปฏิรูปฯ นอกจากจะนำมาซึ่งการจัดการด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม (Mandatory Research) แล้ว ยังต้องมีการสร้างให้เกิดการจัดการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม (Mandatory Innovation) ด้วย บทบาทของหน่วยงานนำด้านนวัตกรรมอย่าง NIA จึงต้องผสานทั้งการทำงานที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน (bottom-up) และการยกระดับนวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของประเทศ (top-down)
  • บทบาทของ NIA จึงควรเป็น “Game Changer” ในเชิงระบบเพื่อก่อให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยนวัตกรรม ทั้งนวัตกรรมที่เกิดบนฐานเทคโนโลยี (tech-based innovation) และนวัตกรรมบนฐานความคิดสร้างสรรค์ (creative-based innovation)

แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

  • อยากจะฝากประเด็นสำหรับ NIA เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับการออกแบบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้
  1. การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลง (transformation) และยกระดับประเทศ (high impact) เพราะนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้
  2. การส่งสร้างการสร้างนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep-tech Innovation) ที่ต้องเชื่อมโยงกับทั้งทางฝั่งอุปทาน (มหาวิทยาลัย นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ) และฝั่งอุปสงค์ (ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน โจทย์สังคม)
  3. เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม อาทิ กองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) การสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมผ่าน Government Procurement รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยไทยในการไปเป็น Tech-based Startup