home keyboard_arrow_right คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางสอบถามเพิ่มเติม

การขอการรับรองความเป็นนวัตกรรมต้องทำอย่างไร และใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไร

NIA ไม่มีการสนับสนุนในรูปแบบของการรับรองความเป็นนวัตกรรม

การเดินทางไปสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

แผนที่ตั้ง NIA และข้อแนะนำการเดินทาง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nia.or.th/contact

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ Open Innovation

ผู้ที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องดำเนินการดังนี้

1) เข้าไปสมัครลงทะเบียน SMEs/Startup ที่เว็บไซต์ http://open.nia.or.th/

2) ภายหลังการสมัคร ผู้ขอรับทุนใช้ Username และ Password ที่กำหนดเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

3) กรอกข้อมูลแนวคิดโครงการนวัตกรรม (Concept Idea) ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจาก NIA พร้อมส่งข้อมูลผ่านทางระบบ

4) เมื่อ NIA ได้รับข้อมูลจากผู้รับทุน เจ้าหน้าที่ NIA จะประสานงานเพื่อให้ผู้รับทุนเข้ามานำเสนอรายละเอียดในโครงการดังกล่าว

5) กรณีที่ NIA. พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการตลาด NIA จะประสานงานเพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้นำเสนอโครงการต่อที่ประชุมเอง (โดยอาจให้ผู้แทนบริษัทฯ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ร่วมนำเสนอได้)

ขั้นตอนในการขอเข้าเยี่ยมชมอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) ของ NIA

ผู้สนใจสามารถทำจดหมายมาที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเรียน ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.deepsouthinnovation.com

ความแตกต่างระหว่าง Open Innovation กับ NIA Venture เหมาะสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มใด

Open Innovation และ NIA Venture จะมีรูปแบบการสนับสนุนที่เหมือนกัน กล่าวคือเป็นการสนับสนุนในรูปแบบของเงินสนับสนุนให้เปล่าในวงเงินสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท และมีมูลค่าไม่มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก NIA

อย่างไรก็ดี Open Innovation และ NIA Venture มีความแตกต่างกันในด้านของผู้ขอรับทุนและการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ กล่าวคือ Open Innovation จะเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยการพิจารณาจะเน้นความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและการตลาด ในขณะที่ NIA Venture จะเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสำหรับ Startup โดยจะเน้นการพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจของโครงการ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ความแตกต่างในการขอรับทุนสนับสนุนระหว่างโครงการ Open Innovation และ Thematic Innovation

โครงการ Open Innovation เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs/Startup ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากเดิม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ (Productivity) และ/หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ (Value added)

โครงการ Thematic Innovation เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและธุรกิจในลักษณะก้าวกระโดด หรือ นวัตกรรมที่มีลักษณะการสร้างให้เกิด platform และรูปแบบธุรกิจ (business model) ใหม่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหรรม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 NIA ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา Thematic Innovation ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT และธุรกิจนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมเมือง

ช่องทางการรับสมัครงานที่ NIA

ผู้สนใจสามารถติดตามการรับสมัครงานได้ที่ “รับสมัครงาน” ในเว็บไซต์ NIA  http://www.nia.or.th/article/mxwmwblfeu.html


ถ้าเป็นนิติบุคคล NIA มีการกำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนหรือไม่ว่าต้องจดขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วอย่างน้อยเท่าใด จึงจะสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ (จดเช้า มายื่นบ่ายเลยได้ไหม)

NIA มิได้กำหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะบียนนิติบุคคลแต่อย่างใด หากแต่กำหนดว่า “นิติบุคคล” ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจาก NIA จะต้องถือหุ้นโดยคนไทยมากกว่าร้อยละ 51

ทำไมบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล จึงไม่สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนโครงการจาก NIA ที่เป็นภาครัฐได้

อ้างถึงระเบียบสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม NIA จะให้การสนับสนุนโครงการแก่ “นิติบุคคล” ที่ถือหุ้นโดยคนไทยมากกว่าร้อยละ 51

ระยะเวลาทั้งหมดในการขอรับทุนสนับสนุนตั้งแต่ยื่นขอจนได้รับทุนใช้เวลาประมาณเท่าใด

NIA ได้กำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อให้ผู้ขอรับทุนยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นรอบระยะเวลา โดยในระยะแรกได้กำหนดระยะเวลาดังนี้

โครงการ Open Innovation : สามารถยื่นแนวคิดโครงการนวัตกรรม (Concept Idea) เพื่อขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 – 29 พฤศจิกายน 2560 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://open.nia.or.th/)

โครงการ Thematic Innovation : สามารถข้อเสนอโครงการนวัตกรรม (Concept Idea) เพื่อขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nia.or.th/thematic/)


สอบถามเพิ่มเติม

สัดส่วนการให้ทุนสนับสนุน NIA จะให้เต็มจำนวนเงินเลยหรือไม่ เช่น โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาท หากพิจารณาโครงการผ่านจะได้รับทุนเต็มจำนวนนั้นหรือไม่ หรือมากสุดประมาณเท่าใด

โครงการ Open Innovation : NIA จะให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินสนับสนุนให้เปล่าในวงเงินสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท และมีมูลค่าไม่มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก NIA

โครงการ Thematic Innovation: NIA จะให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินสนับสนุนให้เปล่าในวงเงินสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 10 ล้านบาท และมีมูลค่าไม่มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก NIA อนึ่ง การพิจารณาจำนวนเงินที่ให้การสนับสนุนนั้นขึ้นกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเป็นสำคัญ

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ สามารถขาดกิจกรรมได้กี่ครั้ง

หลักสูตรดังกล่าวจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง กิจกรรมใน 3 ครั้งแรก สามารถขาดได้ แต่กิจกรรมในครั้งสุดท้ายจะเป็นการสอบวัดผลดังนั้นจึงไม่สามารถขาดได้

หลักเกณฑ์ที่ NIA ใช้พิจารณาแบ่งว่า โครงการนั้นเพียงแค่งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นนวัตกรรม ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้

NIA จะพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านมูลค่าทางการตลาด ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารจัดการ/ธรรมาภิบาลขององค์กร