สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลความรู้

News d-none 29 พฤศจิกายน 2561 4,822

ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลความรู้

สนช. มุ่งประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในการดึงเอาความรู้ออกจากข้อมูล วิเคราะห์ความหมายของข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงปัญญาสำหรับการแข่งขัน (Competitive Intelligence) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ

  • สร้างเครื่องมือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินระบบนวัตกรรม
  • พัฒนากลไกการสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมและทันสมัย
  • สร้างความเข้มแข็งและยกรัดับพัฒนากรของระบบนวัตกรรม