สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014)

News d-none 3 กุมภาพันธ์ 2557 1,335

รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014)


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 61 หน้า


รายละเอียด

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557 “ปีแห่งการเผยแพร่...นวัตกรรมสู่สากล” เพื่อนำเสนอคุณค่านวัตกรรมของประเทศไทยให้ประจักษ์ในระดับสากล ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการไทยไปนำเสนอและเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 90 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 80,489,637 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,106,745,802 บาท