สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ปุญชรัสมิ์ วังน้อย (ลูกน้ำ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 ต่อ 602

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับ จนกระทั่งหาคุณค่าอันแท้จริงของธุรกิจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

WORK

งานที่รับผิดชอบหลักคือการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมให้กับนวัตกรและองค์กรนวัตกรรม โดยเน้นทางด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม ทั้งในด้านส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางการจัดการทางนวัตกรรมและการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางนวัตกรรม ให้กับกลุ่มนวัตกรและองค์กรนวัตกรรมระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับใหญ่ ผ่านการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับ“ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” และ “ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์” ทั้งนี้ยังร่วมสนับสนุนในการจัดระบบการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร รวมถึงเป็นผู้มีส่วนร่วมทำให้เกิดการจัดตั้ง “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” หรือ NIA Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงหน่วยงานวิชาการเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมระดับประเทศสู่ระดับสากล

 

EXPERTISE

งานที่เข้าไปร่วมสนับสนุนการจัดหลักสูตรให้เกิดการเรียนรู้ตามลำดับขั้น ต้องอาศัยการทำความเข้าใจในความรู้พื้นฐานทางด้านนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดประสบการณ์ต่างๆ ที่จะได้รับทั้งประสบการณ์ตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับ จนกระทั่งหาคุณค่าอันแท้จริงของธุรกิจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ดิฉันยังใช้ประสบการณ์เพื่อร่วมสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงศักยภาพในภาพรวมขององค์กร และเชิญบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและให้เข้าใจศักยภาพของบริษัทซึ่งนำไปสู่การคิดค้นรังสรรค์นวัตกรรสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ในอนาคต

 

CREATIVITY

การเพลิดเพลินไปกับการเล่นดนตรี ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อถ่ายภาพ การพบปะผู้คนล้วนแต่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างและเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่และเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเสมอ

 

 

 

EDUCATION

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

EXPERIENCE

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

 

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม