สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศร่างการจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH” เลขที่ อ0045/2567
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2567
ประกาศร่างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0036/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศร่างการจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการตลาด (Startup Thailand Connext) เลขที่ อ0024/2567
สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2567
ประกาศร่างจ้างเหมาโครงการพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (Brainpower) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0021/2567
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2567
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน (Invest Startup Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0019/2567
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2567
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) รุ่นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0011/2567
สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2567
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินโครงการ Startup Thailand League 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0008/2567
สร้างเมื่อ 2 ม.ค. 2567
ประกาศร่างจ้างเหมาโครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power Skill Activity for Regional Enterprise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ0027/2566
สร้างเมื่อ 31 ม.ค. 2566
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ0014/2566
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0010/2566
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0007/2566
สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2565