สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0005/2567
สร้างเมื่อ 26 ธ.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0074/2566
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0060/2566
สร้างเมื่อ 2 พ.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “งานแสดงนิทรรศการและสื่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power Skill Activity for Regional Enterprise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 30 ม.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0088/2565
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 5 เม.ย. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion)
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP)
สร้างเมื่อ 7 ก.พ. 2565