สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

อุทยานนวัตกรรม...ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรม

News d-none 3 มีนาคม 2562 27,911

อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) เป็นโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับ การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาคอา เซียนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่าง สมบูรณ์ ทั้งยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และการเพิ่มขีดความ สามารถให้แก่ภาคเอกชนไทย

 • ตั้งอยู่ในซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 ในพื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 10,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 1,200 ตารางเมตร พื้นที่ใช้งาน 8,800 ตารางเมตร
 • มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 40 x 40 เมตร มีความสูง 7 ชั้น โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ ดังนี้
  • ชั้น 1 Open Innovation Space เป็นห้องโถงพื้นที่จัดงานกิจกรรมนวัตกรรม และพื้นที่ส่วนต้อนรับและประชาสัมพันธ์
  • ชั้นลอย Ideation Space  เป็นพื้นที่จุดประกายความคิดนวัตกรรม
  • ชั้น 2 IOT City Innovation Center เป็นศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรม
  • ชั้น 3 Co-Innovating Space เป็นพื้นที่ร่วมรังสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
  • ชั้น 4 Innovation Strategy Space เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของ สนช.
  • ชั้น 5-6 เป็นพื้นที่ห้องประชุม และพื้นที่ปฏิบัติงานของ สนช.
  • ชั้น 7 เป็นพื้นที่สันทนาการ

มีการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านนวัตกรรม อุทยานนวัตกรรมเป็นแหล่งรวมด้านการบริการธุรกิจและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนวัตกรรม โดยมีความพร้อมในการสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลความรู้ ด้านการเงิน และเครือข่ายนวัตกรรม โดยมีตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อของแกนนวัตกรรม ทั้งในด้านความรู้ ด้านธุรกิจและการเงิน และสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย

เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับแพลตฟอร์มนวัตกรรม อุทยานนวัตกรรมเปิดโอกาสให้การวางแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมยุทธศาสตร์ของ สนช. สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านกายภาพ และสารสนเทศเพื่อรองรับการเติบโตของเครือข่ายด้านนวัตกรรม ทั้งระดับภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการให้บริการเพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่หลากหลายภายในอุทยานนวัตกรรม

สร้างเครือข่ายประชาคมนวัตกรรม อุทยานนวัตกรรมเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของประชาคมนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้านความรู้และด้านธุรกิจนวัตกรรมของ สนช. โดยมีพื้นที่การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคีนวัตกรรม และยังเป็นแหล่งรวมภาคีนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงอยู่ใกล้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ