สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สลิลเกตน์ เกียรติระบิล (กิ๊บ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 # 303

-วิสัยทัศน์

WORK

ทีมผู้ประสานงานแผนงานระบบเครือข่ายนวัตกรรม (Innovation Networking System) ในฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมของ สนช. เป้าหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานในองค์กร หน่วยงานนอกองค์กรทั้งในส่วนของรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน ตลอดจนความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบระบบบริหารเครือข่ายนวัตกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบ Quadruple Helix ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายสูงสุด

EXPERTISE

ประสบการณ์กับหน่วยงานเอกชนที่ผ่านมา 8 ปี ดูในส่วนของการตลาด การขายและการสื่อสารเป็นหลัก โดยได้ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ SCG กลุ่มคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ต่อมาได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมสื่อสารองค์กรขนาดกลางที่เป็นสาขาจากต่างประเทศ RICOH ผู้นำด้านเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานมัลติฟังก์ชันและ IT Solution และท้ายสุดได้ร่วมงานกับบริษัท SME ที่มีความเชี่ยวชาญตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก BabyGift Thailand ผู้นำเข้ารถเข็นเด็กและคาร์ซีทแบรนด์คุณภาพ Aprica และ Ailebebe ก่อนจะไปศึกษาต่อปริญญาโท M.Sc. Marketing, MIM (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CREATIVITY

อ่านหนังสือ บทความหลากหลายประเภท เช่น จิตวิทยา พฤติกรรมผู้บริโภค Business Model เทรนด์ตลาดรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดโลก และหากมีโอกาสก็จะลงพื้นที่ตลาดเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานสัมมนา งานจัดนิทรรศการ หรือตามพื้นที่ต่างๆ ในชุมชน เพราะความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม