สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

วรรณิตา ทองพัด (ขิม)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

02-017 5555 # 542

-วิสัยทัศน์

WORK

ขณะนี้ดิฉันรับผิดชอบในส่วนของการประสานงานโครงการเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในการนำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมใหม่ ซึ่งส่วนงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นทั้ง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ลงสู่สังคมชุมชนอย่างให้มีเสถียรภาพเพื่อให้เกิดธุรกินวัตกรรมที่ส่งผลต่อสังคม รวมไปถึงสามารถตอบโจทย์ตามหลักการของ 3P ซึ่งได้แก่ Profit(กำไร) People(มนุษย์) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ตลอดจนการนำนวัตกรรมลงไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

EXPERTISE

ในช่วงต้นปี 2560 ก้าวแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับ สนช. ดิฉันรับหน้าที่ในส่วนของการประสานงานโครงการและเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนการประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดโครงการด้านความร่วมมือสำหรับกลไกใหม่ในการเข้ารับทุนสนับสนุนจาก สนช. ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นงานที่ท้าทายในขณะเดียวยังสามารถพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของตัวเองได้

CREATIVITY

ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการทำงานส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมในบ้านและนอกบ้าน ส่วนตัวเป็นคนชอบความสงบ ชอบกิจกรรมในบ้าน ชอบที่จะได้ทำอาหารและขนม รวมไปถึงการคิดเมนูใหม่ๆ ชอบลงมือทำและรังสรรค์ดัดแปลงเมนูที่แตกต่าง หากเป็นกิจกรรมนอกบ้าน ชอบที่จะไปพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ หรือสวนสาธารณะ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มพลังงานทางบวกให้ตัวเรา ส่งผลต่ออารมณ์ด้านความสุขในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้เช่นกัน

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม