สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ผนึกกำลังเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค

News 25 มกราคม 2567 352

NIA ผนึกกำลังเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค “Regional Innovation Road Show" ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2

Regional Innovation Road Show_1.jpg

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค “Regional Innovation Road Show" ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567
 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส NIA ได้แนะนำรูปแบบการทำงานของ NIA และการกระจายทุนสนับสนุนให้เข้าถึงภูมิภาคมากขึ้น โดยเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น
 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ NIA และเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนของ NIA ได้แก่ กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และกลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก บริษัท กู๊ด ไอเดีย ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิดมาแบ่งปันประสบการณ์การขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุน โดยมีผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 50 ราย
 
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมในกลไกธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ https://open.nia.or.th/
 
สมัครยื่นร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia