สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จับมือ บสย. เตรียมความพร้อมดันธุรกิจนวัตกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ตั้งเป้าส่งเสริมการแข่งขันสตาร์ทอัพ/เอสเอ็มอีไทยทั้งระดับประเทศและสากล

News 22 มีนาคม 2567 163

NIA จับมือ บสย. เตรียมความพร้อมดันธุรกิจนวัตกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ตั้งเป้าส่งเสริมการแข่งขันสตาร์ทอัพ/เอสเอ็มอีไทยทั้งระดับประเทศและสากล

NIA joins hands with TCG_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise: IDE) ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การวางแผนธุรกิจ และการเข้าระบบบัญชีที่ถูกต้อง รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้เงินสินเชื่อ โดยตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรม และเติมเต็มระบบนิเวศธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม” ได้ต่อไป
 
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ และสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยขอบเขตความร่วมมือจะครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เปิดเวทีแสดงศักยภาพ การจัดอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับการผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้น
 
ที่ผ่านมา NIA ได้ดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรม ผ่านการฝึกอบรมกับ NIA Academy และการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (Investment Link) โดยใช้กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการสนับสนุนดอกเบี้ยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และจากการสนับสนุนดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาทในปี 2566
 
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า “บสย. มี 3 บทบาทที่สำคัญ ได้แก่ 1) ผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs 2) ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และ 3) การเพิ่มโอกาสให้กับหนี้ที่มีปัญหาให้ผู้ประกอบการ SMEs กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง จากความร่วมมือกับ NIA ในครั้งนี้ บสย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Startup รวมทั้งผู้ประกอบการในเครือข่ายของสมาพันธ์ SME ไทย ให้มีความรู้ทางด้านการเงิน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีพื้นฐานทางการเงินที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.