สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform) กับ 4 กลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมกว่าเดิม เพิ่มเติมโอกาสแก่ผู้ประกอบการทุกภูมิภาค!!

25 เมษายน 2024 378

ตั้งแต่วันที่ 03 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566

Regional Innovation Business Platform_1.jpg

 

#เปิดรับสมัครแล้ว

 

เปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform) กับ 4 กลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมกว่าเดิม เพิ่มเติมโอกาสแก่ผู้ประกอบการทุกภูมิภาค!!

 
1. กลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
 
ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ มาทดสอบการใช้งานกับกลุ่มลูกค้าจริง ทดสอบกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และทดสอบตลาดการจำหน่ายจริง นำไปสู่การสร้างรายได้จริง เมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้
  1. สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
  2. สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and Circular economy)
  3. สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน (Service and Sharing Economy)
สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี​
________________________________
 
2. กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation)
 
ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่มีสินค้าหรือบริการนวัตกรรมที่ขายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ต้องการเปิดตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ หรือต่างประเทศในการขยายผลเชิงพาณิชย์
 
สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
________________________________
 
3. กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)
 
ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) สำหรับเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงิน
 
สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
________________________________
 
4. กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)
 
ทุนอุดหนุน (Grant) สำหรับการขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ของธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาด หรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการขยายสู่เชิงพาณิชย์หรือขยายการตลาด
 
สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าดอกเบี้ย คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
________________________________
 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 

 

สมัครได้เลยที่: https://mis.nia.or.th/

(ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2566 !!)

 

ดูข้อมูลและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนได้ที่

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ภาคกลาง: 098-661-9682 (คุณปณาลี)
- ภาคเหนือ: 083-472-9998 (คุณปวันรัตน์)
- ภาคอีสาน: 090-496-7438 (คุณสุภาพร)
- ภาคใต้: 093-576-6347 (คุณสุนันท์)
 
 
 
Regional Innovation Business Platform_2.jpg  
 
 
 
Regional Innovation Business Platform_3.jpg   
 
 
Regional Innovation Business Platform_3.jpg
 
 
 
Regional Innovation Business Platform_4.jpg