About The Program

About The Program

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ หรือเรียกสั้นๆว่า Space Economy : Lifting Off ” ร่วมกับโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย และพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศไปพัฒนาประเทศ โดยดำเนินการบ่มเพาะ Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ Startup ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและสามารถขยายผลธุรกิจในประเทศไทยและระดับสากล

จากความสำเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านอวกาศใน 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 โครงการฯ ได้มีการขยายขอบเขตเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้ประกอบการให้กว้างขึ้น คลอบคลุมสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ อวกาศ (Space) และ อากาศยาน (Aerospace) เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่สนใจได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยยังมุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม นำไปสู่การเติบโต นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายหน่วยงานบ่มเพาะ นักลงทุน และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ​ โดยมีการร่วมมือกับ Accelerator ระดับโลกเพื่อเปิดประตูให้สตาร์ทอัพที่ร่วมโครงการมุ่งสู่ตสาหกรรมและธุรกจิในระดับโลกต่อไป

What is Space Economy?

เศรษฐกิจอวกาศเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและการนำเอาทรัพยากรในอุตสาหกรรมอวกาศไปใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงการสำรวจค้นคว้า การทำความเข้าใจ การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในห้วงอวกาศ ดังนั้นเศรษฐกิจอวกาศจึงเกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนในการพัฒนา การจัดหา การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ซึ่งมีตั้งแต่

  1. งานด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  2. การผลิตและการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางอวกาศ เช่น สถานีภาคพื้นดิน (Ground Stations) 
  3. การส่งจรวดและดาวเทียม (Launch vehicles & Satellites)
  4. การใช้งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบนำทาง (Navigation Equipment) โทรศัพท์สัญญาณดาวเทียม (Satellites Phone) บริการด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological services)
  5. การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ

เศรษฐกิจอวกาศมีขอบเขตเกินกว่าอุตสาหกรรมอวกาศ ด้วยประเด็นที่ว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศสามารถส่งผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมได้ในวงกว้าง

Space Tech Startups x Thai Space Consortium

Space Tech Startups x Thai Space Consortium

Program Timeline

Program Timeline

what will You Get ?

what will
You Get ?

สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 10 รายจะได้รับ

เข้าถึงโอกาสทางการตลาดและการลงทุนผ่านเครือข่ายองค์กรพันธมิตร
โอกาสในการเข้าร่วมการพัฒนาโครงการด้านอวกาศกับ Thai Space Consortium และยกระดับความสามารถของธุรกิจให้สามารถเป็นผู้สนับสนุนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (supplier) ในการทำภารกิจของ Thai Space Consortium ในอนาคตที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 3,000 MB
โอกาสการทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานรัฐเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

ประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
ของอุตสาหกรรม

การให้คำปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ

โอกาสในการเข้าถึงหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ

โอกาสทางการตลาด
และการลงทุนผ่านเครือข่ายพันธมิตร

โอกาสในการเข้าถึงหน่วยงานบ่มเพาะ
และนักลงทุนในระดับนานาชาติ

Who can participate?

Who can participate?

Startup

นักวิจัย/นักศึกษา
และผู้สนใจในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่มีความสนใจนำเทคโนโลยีมาต่อยอด เพื่อโอกาสทางธุรกิจ

SCOPE OF TECHNOLOGY

UPSTREAM

UPSTREAM

Launch Systems/Services

System Infrastructure

Satellites Design & Manufacturing

Space Explorations

Ground Systems

DOWNSTREAM

DOWNSTREAM

Communication & Tracking

Data & Satellites Services

Aerospace

Aerospace​

Aviation Hardware
& Equipment

IoT, AI, Software
for Aviation

Unmanned Aircraft Systems (UAS)

Aviation Operations &
Management Solutions

OTHERS

OTHERS

R&D in Space

Value-added Services

Non-space Application e.g. energy, advanced material

The program

The program

MOOCs Online Learning

Bootcamp

Mentoring

Site Visit

Networking with investors, global accelerators, leading corporates, government sectors, etc.

Selection Criteria

Selection Criteria

PROGRAM DETAIL

partners

โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ เกิดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) และ Thai Venture Capital Association (TVCA)

Apply Now till 5 May, 2021