โครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับทีมสมัครที่มีสมาชิกสัญชาติไทยเท่านั้น
The Space Economy: Lifting Off 2021 program is reserved for Thai nationals only

  In case applying as a company, please attach the company certificate with the signature of the authorized person and rubber/electronic seal
  กรณีสมัครแบบบริษัท กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา)
  In case applying as an individual, please attach the Copy of the ID card with the signature
  กรณีสมัครแบบบุคคลธรรมดา กรุณาสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

  This should include (ควรครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้)
  – Pain Point & Opportunity Areas
  ที่มาของแนวคิด / หลักการและเหตุผล (อธิบายปัญหา (Pain Point) หรือ โอกาส (Opportunity Areas) สิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจะได้รับ รวมถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอวกาศ)
  – Objective
  วัตถุประสงค์
  – Detail about Technology
  ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี (อธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะขยาย/scale)
  – Technology Expansion Plan
  แนวทางการขยายผลทางด้านเทคโนโลยี (อธิบายแนวทางการขยายผลทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่เดิม)
  – Business Plan and Business Expansion Plan
  แนวคิดทางด้านธุรกิจและโอกาสการขยายผลเชิงธุรกิจ
  (อธิบายถึงโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการเข้าสู่ตลาด)
  – Customer Segment
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (อธิบายรายละเอียดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)

  *The Length should be no longer than 3 minutes (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)
  Maximum 100 mb (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 mb)