ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
28 ก.พ.

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนันสนุน ในพื้นที่จริง ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

1. นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste Management Innovation)
• การจัดเก็บขยะพลาสติก
• การคัดแยกขยะพลาสติก
• การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก
• การกำจัดขยะพลาสติก
• การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก

2. นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Innovation for Local Government Organization)
• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
• การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ
• การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

3. นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (Innovation for Elderly People)
• การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
• การสร้างการยอมรับในสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
• การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
• การจ้างงานผู้สูงอายุ
• กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
• นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม 

2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม social.nia.or.th/2020/city2020
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

ช่องทางการติดต่อ
อีเมล : social@nia.or.th
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 547, 548, 550, 551

14 ก.พ.

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2563” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 63 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

ชุมชนแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
1. เกษตร (ปลอดภัย) แปลงใหญ่แบบผสมผสาน
2. การบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร
3. เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
4. นวัตกรรมตลาดสำหรับผลผลิตทางเกษตร
5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น สุกร

ชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสำหรับการปลูกไผ่
3. นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน เช่น แคน โหวด พิณ
4. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย

ชุมชนหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
3. นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าวหอมอินทรีย์มะลิแดง จักสาน หม่อนไหม
4. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น สมุนไพร
5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ https://social.nia.or.th/service/support/


24 ม.ค.

NIA เปิดตัวโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 หลักสูตรการจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ Centara Hotel Hatyai เพื่อพลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น พร้อมเปิดโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมคอร์สเรียนอบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจและนวัตกรรมสุดเข้มข้น พร้อมกับโอกาสเข้ารับการพิจารณาทุน Open innovation สูงสุดถึง 1,500,000 บาท จาก NIA

พบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 24 มกราคม 2563

- ธุรกิจ SMEs และ ธุรกิจ Startup ความแตกต่างบนวิถีธุรกิจ โดย คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย

- โอกาสของ SMEs และ Startup ในพนื้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


วันที่ 25 มกราคม 2563

- เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ (Lean Canvas) โดย นายณัฏฐ์ เศวตรพีพงศ์ หรือวิทยากรผู้มีความรู้ทัดเทียม

- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน Innovation to Personal Improvement for Business Presentation & Pitching โดย คุณพชร ยงจิระนนท์ ผู้ฝึกสอนด้านการนำเสนอทางธุรกิจชั้นแนวหน้า


วันที่ 26 มกราคม 2563

- กิจกรรมแนะนำทุน Open Innovation โดย ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

- จุดประกายความคิดการทำธุรกิจนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คุณมารียัม กะโด และคุณธนากร พฤกษ์รัตนนภา นักธุรกิจนวัตกรรมที่เคยได้รับทุน Open Innovation ในพื้นที่ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

- กิจกรรมให้คำปรึกษา ขั้นตอนในการดำเนินการขอทุนสนับสนุน โครงการจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดย ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก bit.ly/deepsouth2020 และศึกษารายเอียดทุน open innovation ได้ที่ http://open.nia.or.th/18 ม.ค.

NIA เดินสาย 3 ภูมิภาค สร้างโอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup ผ่านกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)”

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” ได้แก่

1. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2. ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการสนับสนุนทุน และภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเคล็ดลับการจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้ประกอบการนิสิต นักศึกษา รุ่นใหม่ไฟแรง และสำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการรับคำปรึกษาเบื้องต้นในการขอรับการสนับสนุนทุน สามารถแจ้งความประสงค์เมื่อลงทะเบียนได้ทันที ภายในงานนี้ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้ยกทัพทีมงานลงพื้นที่มาให้คำปรึกษาน้องๆ กันถึงที่อีกด้วย

โอกาสมาถึงคุณแล้ว หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก http://bit.do/ysfroadshow แล้วพบกัน


#NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF 

16 ม.ค.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเชิญผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 1 เพื่อให้เกิดการยกระดับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงกลยุทธ์ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Law firm) ชั้นนำระดับประเทศ

วัน เวลา ฝึกอบรม: วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 17.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ห้อง Chamber  ชั้น B 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/CbEpY2Z1fj2xSgKa6

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Juthamas.mind@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 506 (จุฑามาศ) 

หมายเหตุ: สนช. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดและประกาศผลการรับสมัครภายในวันที่ 13 มกราคม 2563 ทางอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้


Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

บล็อก

ดูทั้งหมด