ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
16 พ.ย.
สถานการณ์ Covid-19 เริ่มผ่อนคลาย แต่การสรรสร้างนวัตกรรมไม่หยุดยั้ง ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (Concept Idea) โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) หัวข้อเปิดรับ คือ 
1. การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 
2. แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
3. มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง 
เปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2563 
รายละเอียดแต่ละหัวข้อสามารถติดตามได้ทาง https://www.facebook.com/NIAThailand/
ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


31 ธ.ค.

Join Our Playground!
โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ดำเนินการภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงาน (กกพ.) พ.ศ. 2563

เตรียมพบกับสนามการเรียนรู้อันแสนสนุก เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์หลากหลายที่จะทำให้ลืมการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะได้ผ่านด่านการคิดค้นต่างๆ ที่จะพาน้องๆ และคุณครูก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร นำเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ! กับโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” บนโจทย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ผ่านกระบวนการคิดแบบ STEAM4INNOVATOR ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. โดยจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียนใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างครูผู้สร้างนวัตกร 250 ชีวิต ไปร่วมสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ในโรงเรียนกว่า 10,000 คน ร่วมกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากทั่วประเทศ

สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) คืออะไร
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทย ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจอย่างสมบูรณ์ บนสาระเนื้อหาด้านการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ภายใต้โครงการสื่อสารรณรงค์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) “Clean Energy for Life – ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal - UN) อาทิ เป้าหมายที่ 7 “Clean and Affordable Energy - พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” 

แนวคิดของโครงการเป็นไปเพื่อส่งเสริมแนวคิดรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา สร้างความตระหนักและเน้นความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทางทั้งในระดับครัวเรือน โรงเรียน ชุมชน สู่การนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ในรูปแบบการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อกระจายกลับคืนสู่สังคม (Circular Economy)

ตลอดโครงการโรงเรียนจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การอบรมครูเพื่อให้กลายเป็นผู้สร้างนวัตกร ได้รับเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ อบรมหลักสูตรและออกแบบการสอนด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และขยายผลไปยังนักเรียน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้จากทีมงานคุณภาพของโครงการภายใต้การดำเนินการของสนช. อย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากองค์กรต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลากหลายแขนง

เหล่านักเรียนนวัตกรรุ่นเยาว์ จะได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพผ่านสนามการเรียนรู้ อันประกอบด้วยสนามย่อย 4 ด่านได้แก่

  • ด่านที่ 1 - EDTRICITY: นักเรียนกว่า 10,000 คน เรียนรู้กระบวนการค้นหาแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ รวมทั้งนำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์ เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีโอกาสทำได้จริงเป็นนวัตกรรม ผ่านระบบจัดการศึกษาออนไลน์ (Learning Management System: LMS) และทำการคัดเลือกให้ได้สุดยอดไอเดีย 250 ไอเดียเพื่อเข้าสู่ด่านถัดไป
  • ด่านที่ 2 - ELECTRIC FIELD: พา 250 ทีมตัวแทนจาก 50 โรงเรียน ลงลึกพัฒนาไอเดียจากด่านแรกให้ชัดเจน ลงมือทำต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) ให้ใช้งานได้จริงเชิงเทคโนโลยีและเชิงธุรกิจการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ ห้องทดลอง ห้องสมุด รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและคัดเลือกอย่างเข้มข้นให้เหลือ 25 ต้นแบบนวัตกรรมไปเข้าค่ายนวัตกร
  • ด่านที่ 3 - ELECATHON: ค่ายพัฒนานวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมสุดพิเศษ ที่เข้มข้นและลงลึกทุกรายละเอียดไปยังรอบชิงชนะเลิศ
  • ด่านที่ 4 - VOLTAGE STAGE: เวที Pitching รอบชิงชนะเลิศที่เหล่านวัตกรจะได้นำเสนอผลงาน 25 นวัตกรรมในเวทีระดับประเทศ กับเหล่าผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หรือกองทุนที่สามารถร่วมลงทุนให้นวัตกรรมหรือธุรกิจที่โดดเด่น (Venture Capital Investors) ซึ่งจะพาฝันของน้องให้เป็นรูปธรรม โดย 10 สุดยอดผลงานจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อสำนักต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก

หลังจากผ่าน 4 ด่านไปแล้ว 10 สุดยอดทีมนวัตกร จะถูกคัดเลือกเหลือ 5 ทีมเพื่อไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในต่างแดน

“STEAM4INNOVATOR” คืออะไร
รู้จัก STEAM4INNOVATOR ได้เพิ่มเติมที่นี่

โรงเรียนของเราสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ พิจารณาจากเกณฑ์ใด
เพียงคุณเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยหากมีคุณสมบัติและความพร้อมในการร่วมจัดการเรียนรู้

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ Facebook Page: STEAM4INNOVATOR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: steam4innovation@gmail.com

#TheElectricPlayground #STEAM4INNOVATOR #NIA #CleanEnergyForLife #กกพ

18 ธ.ค.
*กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564 !!!*

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564! 

*คืออะไร?:*
ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

*สาขาที่เปิดรับสมัคร:*
1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech Innovation-Driven Enterpriese)

*สมัครเลยที่:* https://mis.nia.or.th/ 
(ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น!!)

*ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:*

*ติดต่อสอบถาม:*
Email: thematic@nia.or.th
Tel.: 02-017-5555 ต่อ 525 (จิตรภณ) หรือ 410 (สุทธิรักษ์)
2 ธ.ค.
กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3"
เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 17.00 น.
ณ ห้องบรรยาย SEC 201 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
Hilight โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
- การเตรียมตัว Pitching Concept Idea
- การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ
.
  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
.
หมายเหตุ: กิจกรรม Pitching Round สงวนสิทธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ https://mis.nia.or.th/nia และได้รับการยืนยันจาก สนช. แล้ว เท่านั้น
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
นางสาววรางคณา กิตติวงศ์วิศาล
นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อีเมล warangkana.ki@sut.ac.th โทรศัพท์มือถือ 084-958-9838
.
23 พ.ย.
NIA will be co-organizing an online webinar with the Royal Thai Embassy in Vienna, Austria under the theme “Now and Beyond COVID-19: How Innovation Plays a Vital Role in Healthcare Services”, which will take place on Monday 23 November 2020 at 15.30-17.00 hrs. (Thailand time) or 09.30-11.00 hrs. (Austria time).
.
Highlight Topics
- COVID-19 pandemic and Thailand’s response
-  Austria’s policy and the use of innovation and technology to manage COVID-19
- Preventive measures in the wake of COVID-19 for the safety of all in hospital: example of Chiang Mai province
- The city of Vienna’s response to COVID-19 pandemic
- Artificial Intelligence (AI) Screening for COVID-19
Join us at Facebook Live: @NIAThailand 
------------------------------------------------------
NIA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย จัดงานเสวนาออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้หัวข้อ “Now and Beyond COVID-19: How Innovation Plays a Vital Role in Healthcare Services”  ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 – 17.00 น. 
ประเด็นการเสวนา
- การแพร่ระบาด และแนวทางการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย
- นโยบายของสาธารณรัฐออสเตรียและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในจัดการสถานการณ์โควิด-19
- มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
- การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
- การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบ
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาสดพร้อมกันผ่านทาง Facebook Live: @NIAThailand 


Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด