Tech Day MU space

เทคโนโลยีเชิงลึกสาขาเศษฐกิจอวกาศกับ MU SPACE

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาทาง MU SPACE เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และผู้ให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าภายใต้ชื่องาน TECHDAY 2022: Connecting you to Space ในงานได้การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบจำลองดาวเทียม MU-B500, S Band Antenna, Reaction Wheel และระบบกักเก็บและผลิตพลังงานจาก solid state material

S band antenna หรือตัวส่งสัญญานจากดาวเทียมบนอวกาศกลับมายังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินและจะมีการทดลองการใช้จริงผ่านการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นอวกาศกับหน่วยงานเอกชนในต่างประเทศภายในปี 2566 ตัว S band antenna จะถูกปล่อยขึ้นไปพร้อมกับ reaction wheels หรืออุปกรณ์ควบคุมทิศทางดาวเทียมจากการพัฒนาของทีมนักวิจัยและวิศวกรของ MU SPACE นอกจากนั้นทาง MU SPACE ยังมีแนวคิดในการพัฒนาดาวเทียมรุ่นใหม่ในชื่อของ mu-B500 ต่อยอดจากรุ่นแรกโดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อไปยังเครื่องมือสื่อสารของทุกคนได้โดยตรง และระบบการให้พลังงานแก่ดาวเทียมที่สูงมากขึ้นผ่านการใช้ระบบ power system ที่พัฒนาขึ้นที่เรียกว่า solid state battery แทนการใช้ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่แบบเดิมนอกจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดและรั่วไหลของระบบแบตเตอรี่เดิมที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์

จากการเยี่ยมชมโรงงานของทาง MU SPACE เนื่องในวัน TECHDAY 2022 จะเล็งเห็นได้ว่า ธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจอวกาศเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ใช้เงินลงทุนที่เป็นจำนวนมาก และยังต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนานาน แต่ผลที่ออกมานั้นจะมีผลกระทบอย่างสูงในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของตัวด้านอวกาศเอง การวางแผนเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีทางด้านอากาศ และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนพื้นผิวโลกได้ ตัวอย่างเช่นการนำข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะโลกร้อน การปลดปล่อยคาร์บอน การจัดการไฟป่าและน้ำท่วมหรือแม้กระทั่งแผนยุทธศาสตร์และการผังเมืองของประเทศต่างๆ