สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นักเรียน/นักศึกษา

NIA  มุ่งพัฒนาเยาวชนเพื่อเพิ่มทรายเม็ดใหม่เข้าสู่ระบบนิเวศสตาร์ทอัพ โดยการปลุกศักยภาพนวัตกรและเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมผ่านกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S Development) โดยกลุ่มเยาวชนและนวัตกรรุ่นเยาว์ (Youth/Young Innovator) หมายถึง เยาวชนทุกระดับชั้นทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 7- 24 ปี ได้แก่ นักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยผนวกความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกรวม 5 วิชาว่า “สตีมศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์

 

2. STARTUP THAILAND LEAGUE

การส่งเสริมมหาวิทยาลัยเเห่งการเป็นผู้ประกอบการ เป็นการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) บนมาตรฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในขั้นของการคิดค้นหาไอเดียทางธุรกิจ (Idea Stage) พร้อมสร้างโอกาสในการขอรับสิทธิประโยชน์หรือเงินทุนให้เปล่า (Grants) ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) โดยมีเป้าหมาย คือ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

คอนเทนต์นวัตกรรม

ดูทั้งหมด