สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 # 303

ยิ่งปลูกฝังให้เยาวชนมี Mindset ในด้านนวัตกรรมเร็วขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เขาเกิดกระบวนการความคิดด้านนวัตกรรมและรู้จักตัวเองเร็วมากขึ้นเท่านั้นและจะกลายเป็นพลังสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อน Innovation Ecosystem ของไทยให้เติบโต

 

WORK

ทุกคนทราบดีถึงความสำคัญของนวัตกรรม แต่ความสามารถ ในการคิดค้นนวัตกรรมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่เด็กให้เขารู้จักคิดต่างหรือลองพลิกหาแง่มุมมองใหม่ๆ และรู้จักเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งส่วนตัวแล้วมี Passion ที่จะผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีแนวคิดเรื่องนวัตกรรมอยู่แล้ว เพื่อเขาเติบโตไปจะได้เป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งพอที่จะสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ 

Passion ที่มีถือว่าตรงกับงานที่ดิฉันรับผิดชอบในปัจจุบันเพราะดูแลในส่วนการทำกิจกรรมให้กับเครือข่ายเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมี Mindset ในเรื่องนวัตกรรมถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเครือข่ายมีเยาวชนที่ครอบคลุมตั้งแต่เยาวชนระดับมัธยมขึ้นไปจนระดับอุดมศึกษาเพราะเรามองว่าเด็กกลุ่มนี้ควรจะได้รับการปลูกฝังให้มีแนวความคิดหรือมุมมองของนวัตกรรมจนเกิดเป็นกระบวนการทางความคิด เพื่อที่เขาเติบโตมาจะได้เห็นโอกาสที่อยู่ในปัญหาเพราะเขาจะเป็นพลังสำคัญในอนาคตในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป และการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมนั้นก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของประเทศแบบก้าวกระโดด

EXPERTISE

การอยู่ในตำแหน่งนี้เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจเยาวชนเพราะแต่ละวัยจะมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางครั้งกิจกรรมเยาวชนเครือข่ายที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง เยาวชนแต่ละกลุ่มย่อมมองคุณค่าของกิจกรรมแตกต่างกันไปด้วย ดิฉันจึงมีวิธีการทำงานที่ใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดกิจกรรมทุกครั้งจะอาศัยทักษะการผสมผสานกิจกรรมเพื่อให้ตรงตาม Character ของเยาวชนในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันตามวัยสถาบันและสิ่งที่เขาร่ำเรียนมา ในขณะเดียวกันบางครั้งก็ต้องรวบรวมหลายๆ สถาบันมาทำกิจกรรมร่วมกัน เราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เยาวชนในแต่ละกลุ่มรู้จักปรับตัวได้เร็วที่สุด ในเวลาเดียวกันก็ต้องทำให้เขาเกิดความท้าทายในตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจ

นอกจากนี้ประสบการณ์ในการอยู่ในบริษัทออนไลน์เอเจนซี่มาก่อนในตำแหน่งประสานงานการวางแผนการตลาดออนไลน์ยังถูกนำมาต่อยอดได้ในด้านของการสื่อสารผ่านรูปแบบการทำกิจกรรมหรือติดต่อประสานงานกับทางทีมงาน สนช. และหน่วยงานเอกชนทั้งที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักออกแบบ ซึ่งแต่ละแผนกก็จะใช้ทักษะในการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันแล้วยังสามารถนำ Connection ที่มีมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วย

CREATIVITY

การจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเข้าใจเยาวชน แล้วทางที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจเขาได้เราต้องเข้าไปคลุกคลีกับเยาวชนในแต่ละกลุ่มด้วยการไปใช้ชีวิตในแบบที่เยาวชนรุ่นใหม่กำลังมีความสนใจ บางครั้งมันทำให้ตัวเองได้เปิดโลกทัศน์อยู่ตลอดเวลาจากการไปเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น เพราะวัยรุ่นในแต่ละ Gen ต่างมีการเติบโตในสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่ไม่เหมือนกันเลย อีกมุมหนึ่งก็กลายเป็น Passion ในการทำงานที่จะทำให้เยาวชนมี Mindset ด้านนวัตกรรม เพื่อชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าเขามี Mindset ในเรื่องนี้เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาอาจจะเป็นผู้ประกอบการ หรือไม่ก็เป็นพนักงานในภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตต่อไป

 

 

 

EDUCATION

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาเกาหลีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

EXPERIENCE

ประสานงานการตลาดออนไลน์ บริษัท Index Creative Online อยู่ในเครือ Index Event Agency

ครูพิเศษ Tutor House

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโครงการ Teach For Thailand 

 

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม