สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ปัทมาวดี พัวพรหมยอด (ป๋อ)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 # 604

ประสบการณ์ความสำเร็จ และความล้มเหลว
ของการทำธุรกิจนวัตกรรม ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม สามารถนำมาออกแบบ
เครื่องมือการศึกษา เพื่อใช้พัฒนาทักษะ ความรู้
และสร้างประสบการณ์ให้ผู้ต้องการก้าวไปเป็น
นวัตกรรุ่นต่อๆ ไปได้

 

WORK

การทำงานบนความหลากหลายเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย การค้นหาศักยภาพและความสามารถของบุคคลและหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงการทำงานที่ส่งเสริมกันเป็นเรื่องที่จะสร้างให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบัน สนช. เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีส่วนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม (Innovation Network) ขึ้นในฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อมุ่งปรับบทบาทของ สนช. ให้เป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายอย่างสมบูรณ์ในระบบนิเวศนวัตกรรม (Turning NIA into a Network Catalyst) พร้อมมุ่งพัฒนาความร่วมมือและดำเนินงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างกัน พร้อมต่อยอดการดำเนินงานในการขยายผลการสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการที่ครอบคลุมไปถึงระดับเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นนวัตกรในอนาคต

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายใน 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มองค์กร มุ่งผสานความร่วมมือระหว่าง 4 ภาคส่วน อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบ Quadruple Helix (QH) กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานขององค์กรเครือข่าย(Institutional Change) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง (Connect the Dots) เกิด 3C นั่นคือ ความร่วมมือ (Cluster) การเชื่อมโยง (Connectivity) และการร่วมรังสรรค์ (Co-Creation) อย่างเข้มแข็ง

2. กลุ่มผู้ประกอบการ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิก (Behavior Change) ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน โดยพัฒนาเครือข่าย “ชุมชนนักปฏิบัติ” (InnoCoP-Innovation Community of Practice) ขึ้นเพื่อให้เกิดการร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถด้านนวัตกรรมร่วมกันในกลุ่มสมาชิก

3. กลุ่มเยาวชน เน้นการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นระบบการศึกษาแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสร้างสรรค์ โดยมีแผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม “STEAM4INNOVATOR” เป็นแกนนำทางในการเรียนรู้และสร้างต้นแบบความสำเร็จของนวัตกรรุ่นเยาว์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ เยาวชนเร่งพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

 

EXPERTISE

ความคิดและความเชี่ยวชาญของตนถูกพัฒนาขึ้นจากการได้รับโอกาสในการทำงานที่ สนช. แห่งนี้ ด้วยพื้นฐานการศึกษาที่เรียนจบมาทางสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมในกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การทำงานในภารกิจแรกที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี 2550 จึงเป็นการบริหาร “โครงการหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม” โดยเน้นขยายความรู้และทักษะประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของนวัตกร สนช. ให้กับผู้ประกอบการในวงกว้างผ่านการทำงานและสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานการศึกษาต่างๆ

หลักสูตรที่ดำเนินการเปิดสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานการศึกษามีทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมถึงหลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” และหลักสูตรเข้มข้นภายใต้ชื่อ “โครงการฝึกอบรมการพัฒนาโครงการธุรกิจนวัตกรรมใน 8 สัปดาห์ (8 Weeks)”

การคลุกคลีและการถอดบทเรียนประสบการณ์ความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำธุรกิจนวัตกรรมในหลากหลายสาขาเป็นแก่นสำคัญของการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่เรานำมาออกแบบเครื่องมือการศึกษาเพื่อใช้พัฒนาทักษะ ความรู้ และสร้างประสบการณ์ให้ผู้ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกรรุ่นต่อๆ ไป ผู้ประกอบการที่ต้องการลงมือสร้างธุรกิจจริงจะได้ศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหลักวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รู้จริง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและนวัตกรรมให้สามารถพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมและสามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนและการสนับสนุนต่างๆ ตามกลไกที่หลากหลายจาก สนช. ได้

CREATIVITY

กิจกรรมที่ชื่นชอบคือการเข้าไปรู้จักแง่มุมการใช้ชีวิตของผู้คนในหลากหลายสังคม ความแตกต่างด้านอาชีพรายได้ ความสนใจการศึกษา แหล่งที่อยู่ สร้างคนที่มีบุคลิกลักษณะและความคิดที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนจะมีมุมความสุขและความสร้างสรรค์ในแบบของตัวเองที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ในการดำรงชีวิตที่น่าสนใจ หากเรารู้จักชื่นชมผู้คนรอบกาย มุมมองที่สร้างสรรค์และความดีงามของแต่ละคนจะสามารถเป็นต้นน้ำแห่งปัญญาของเราได้และนี่คือความสุขอย่างหนึ่งของฉันที่ได้รู้จัก เข้าถึงและเข้าใจความสุขและความสร้างสรรค์ของเพื่อนมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ

“ขอบคุณความหลากหลายของสังคมนี้ ที่ทำให้เราสร้างคุณค่าใหม่ได้ไม่สิ้นสุด”

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EXPERIENCE

  • กรรมการตัดสินผลงานการประกวดนวัตกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
  • ออกแบบและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย DRIVE เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
  • ออกแบบโปรแกรม STEAM4INNOVATOR และวางกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชน
  • อาจารย์พิเศษให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
  • ผู้บริหารโครงการ “หลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม” ในสถาบันการศึกษา และผู้พัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาโครงการธุรกิจนวัตกรรมใน 8 สัปดาห์”

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม