สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

พิมพ์ตะวัน โสภาแปง (วิ)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 623

-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร