สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นพพร บุญมีศรีสง่า (โอ)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 634

-วิสัยทัศน์

WORK

ขณะนี้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารองค์กร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หน้าที่หลัก ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายค่าใช้สอยต่างๆ ติดต่อประสานงานกับผู้ค้า เพื่อทำสัญญาจ้าง ติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้าง

EXPERTISE

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กระผมได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ จากประสบการณ์ในการทำงานทำให้ได้เจอกับผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งที่นี่ได้สร้างประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ ได้พบเจอ ติดต่อกับผู้คนที่หลากหลาย ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน การจัดระเบียบขั้นตอนในการทำงาน

CREATIVITY

ยามว่างชอบเดินทาง ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ถ่ายรูป การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน มาจากการอ่านหนังสือ อ่านระเบียบต่างๆ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่พัสดุด้วยกัน

EDUCATION

  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร