สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ทวีสิน ดึกภุมรินทร์ (วี)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 582

นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีระบบ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน
ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการทำบัญชี และการเงิน
หากมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และคล่องตัวยิ่งขึ้น

WORK

งานด้านการบัญชีและการเงิน ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญ แม้จะเป็นเรื่องของตัวเลขก็ต้องมีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน วันนี้ดิฉันทำงานในฐานะ “ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม” ที่ต้องดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของ สนช. ในฝ่ายบริหารองค์กร ซึ่งงานที่รับผิดชอบนี้แม้จะเป็นระบบงานหลังบ้านแต่ก็มีบทบาทสำคัญในแง่ของการเป็นฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และยังเป็นหน่วยงานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นจึงต้องเป็นหน่วยงานมีความโปร่งใสทำงานได้รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

EXPERTISE

ดิฉันเป็นคนชอบตัวเลขชอบการตรวจสอบ จึงชอบทำงานด้านการทำบัญชีและการเงิน จะเรียกว่าอยู่ในสายเลือดก็ว่าได้ เพราะหลังจบการศึกษาดิฉันเริ่มทำงานครั้งแรกในปี 2535 ที่เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ในแผนกบัญชีและการเงิน ทำให้ได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม มีความโปร่งใสในการทำงาน เพราะเครือซิเมนต์ไทย เป็นบริษัทที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการทำงานในครั้งนั้นทำให้สามารถเข้าใจการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในปี 2547 ถือเป็นความโชคดีเมื่อทาง SCG ได้ส่งดิฉันมาทำบัญชีและการเงินให้กับ สนช. หลังจากที่ได้ร่วมงานกับ สนช. ทำให้เกิดความประทับใจในการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว และความคล่องตัว ในปี 2549 ดิฉันจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานของ SCG เพื่อมาทำงานที่ สนช. อย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สนช. ตั้งแต่เริ่มแรกทั้งวางระบบบัญชีการเงินของ สนช. ทั้งหมด เพื่อให้สามารถช่วยในการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

CREATIVITY

นอกจากจะชอบตัวเลขแล้วดิฉันยังเป็นนักอ่านตัวยง ดังนั้นเมื่อมีเวลาว่าง หนอนหนังสืออย่างดิฉันจึงไม่พลาดที่จะหาหนังสือดีๆ มาอ่านสักเล่ม แต่ความชอบของดิฉันค่อนข้างแปลกและแตกต่างจากคนอื่นๆ เพราะดิฉันชอบอ่านหนังสือเชิงวิชาการหรือบทความที่เป็นข้อมูลด้านภาษีอากรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ทำ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี หรือเรื่องของภาษี รวมถึงการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ จากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นมติ ครม. หรือประกาศกรมสรรพากร ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

EDUCATION

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

EXPERIENCE

  • เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ในแผนกบัญชีและการเงิน
  • ดูแลงานด้านบัญชี และการเงินของ สนช. ในฝ่ายบริหารองค์กร

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร