สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร (ต่าย)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 584

-วิสัยทัศน์

WORK

ตอนนี้ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารองค์กรของ สนช. ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตัดจองและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนเพื่อเสนอให้ผู้บริหารและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีงบประมาณถัดไป

EXPERTISE

งานของฝ่ายงบประมาณเป็นไปในลักษณะเชิงสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนภารกิจของ สนช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ดิฉันเคยทำงานที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในส่วนงานโครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับ สนช.

CREATIVITY

ยามว่างดิฉันชอบอ่านหนังสือวรรณกรรม ทำให้ได้รับสาระและบันเทิงจากการคิดและจินตนาการ เรียนรู้ประสบการณ์ที่อาจไม่มีโอกาสได้ประสบด้วยตนเอง อีกทั้งก็ช่วยให้ค้นพบตัวเองและมองบุคคลอื่นในแง่มุมใหม่ๆ

EDUCATION

  • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร