สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

วรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ (โม)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

02-017 5555 # 407

-วิสัยทัศน์

WORK

ขณะนี้ดิฉันเป็นผู้ประสานงานโครงการในกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคม ความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานและการจัดการของเสีย ที่ขอรับทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริง รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย พัฒนาและขับเคลี่อนนวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืน

EXPERTISE

หลังจากที่จบการศึกษา ดิฉันได้มีโอกาสได้ทำงานตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จนมาถึงในช่วงต้นปี 2560 ได้มีโอกาสเข้ามาที่ สนช. ดิฉันรับหน้าที่ในการประสานงานและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสีย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดได้

CREATIVITY

กิจกรรมยามว่างชอบฟังเพลง ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว การได้ออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ  และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นการเติมความสุขให้ชีวิต

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม