สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน (เอ็ม)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

02-017 5555 # 546

นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่ก่อให้เกิดคุณค่า และประโยชน์

WORK

ปัจจุบันผมเป็นนักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ในฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมของ สนช. มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและร่วมวางแผนการจัดทำงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของฝ่าย อีกทั้งสนับสนุนการบริหารให้ดำเนินงานตามแผนงาน ตลอดจนพัฒนาควบคุมและวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึงการริเริ่มแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชน

การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมของ สนช. ทำให้ผมได้มีโอกาสดูแลพัฒนาและรับผิดชอบโปรแกรมหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) เพื่อพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการสังคมโดยเฉพาะแนวคิดนวัตกรรมอันนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

 

EXPERTISE

กว่า 5 ปี กับการทำงานในหน้าที่อย่างเข้มข้น ทำให้ผมมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบพลวัต (Machine Learning) ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสิ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายในงานที่ทำคือการพัฒนางานให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

CREATIVITY

ผมมักจะมองหา Inspiration จากสื่อต่างๆ พร้อมเก็บเกี่ยวความคิดใหม่ๆ โดยไม่หยุดค้นคว้าค้นหาเป้าหมายและการปรับเปลี่ยนมุมมอง คิดใหม่และเปลี่ยนวิธีตั้งคำถาม ซึ่งในความเป็นจริงการทำงานทุกครั้งย่อมมีปัญหาและอุปสรรค แต่การรู้จักที่จะวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆ ไปได้

ในทุกๆ วันผมจะบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดการ Work-Life Balance ทั้งด้านการทำงานกับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งงานอดิเรกของผมคือการอ่านหนังสือทุกชนิด เล่นเกมที่ชอบ และท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่างก็จะจัดสวนบ้างหรือไม่ก็ทำงานฝีมือต่างๆ อย่างเช่น บอนไซ แกะสลักไม้ ต่อโมเดล สวนขวดและวาดรูปสีน้ำซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วยังช่วยทำให้เรารู้จักการวางแผนงานและปรับกระบวนการคิด

สำหรับเป้าหมายในอนาคตผมอยากสร้างแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาสังคมที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้และส่งผลดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในท้ายที่สุด

 

 

 

EDUCATION

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

EXPERIENCE

  • Management Information System Programmer Network Design
  • การพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรม

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม