สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA สร้างผู้นำการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5

News 2 สิงหาคม 2565 2,795

NIA สร้างผู้นำการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5


NIA สร้างผู้นำการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5 ด้วยการอบรมเข้มตลอด 2 เดือน นำองค์ความรู้และการพัฒนาเมืองต้นแบบ ถ่ายทอดสู่นักบริหารเมืองจากทั่วประเทศ

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งการนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาเมืองจากผู้บริหารเมือง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยเมืองทั้ง 5 ที่ได้นำพื้นที่เมืองต้นแบบมาพัฒนา ได้แก่ เมืองแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เมืองหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ย่านอารีย์ กรุงเทพฯ และ เมืองสมุทรสาคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณเจรมัย พิทักษ์วงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน 

ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีม London ที่หยิบยกการพัฒนาพื้นที่เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผนวกเอาการพัฒนาเมืองเข้ากับการพัฒนาด้าน Music Art & Receration (MAR-Tech) เข้ากับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จนสามารถเอาชนะการนำเสนอโครงการในครั้งนี้

ทั้งนี้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 5 มีผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรมทั้งสิ้น 63 คน โดยเป็นผู้สนใจในด้านการพัฒนาเมืองจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นด้วยการขับเคลื่อนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน