สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ และการทดลองใช้กลไกส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ย่านนวัตกรรมอารีย์ เลขที่ อ0024/2566
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ (MOOCs) เลขที่ อ0023/2566
สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึก เลขที่ อ0022/2566
สร้างเมื่อ 17 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ปี 2566” เลขที่ 0021/2566
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เลขที่ อ0020/2566
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมตลาด ด้านการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเข็มแข็งของธุรกิจนวัตกรรม เลขที่ อ0019/2566
สร้างเมื่อ 10 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาโครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโต บน e-Marketplace Platform ของผู้ประกอบการนวัตกรรม (4 ภาค) (INNOMALL) เลขที่ อ0018/2566
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาโครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power Skill Activity for Regional Enterprise) เลขที่ อ0017/2566
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 6 เลขที่ อ0016/2566
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงาน เลขที่ อ0015/2566
สร้างเมื่อ 23 ธ.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด เลขที่ อ0014/2566
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เลขที่ อ0013/2566
สร้างเมื่อ 7 ธ.ค. 2565