สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1649 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1649 หน้า
งานครบรอบ 60 ปีศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมาชาฟ
• 26 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานครบรอบ 60 ปีศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมาชาฟ (60th anniversary of MASHAV Israel’s Agency for International Development Cooperation) ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษนี้ว่าด้วยการปรับกระบวนทัศน์เพื่อไปสู่ชาติแห่งนวัตกรรม (Shifting Paradigm towards Innovation Na...

NIA ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนจากไข่ขาว “Albupro”
• 22 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนจากไข่ขาว “Albupro” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนจากไข่ขาว “Albupro” เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมบริโภคจากโปรตีนไข่ขาว โดยการนำไข่ขาวมาผ่าน...

NIA โดย ABC Center จัดงาน Dinner Talk
• 22 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ABC Center (Agro Business Creative Center) จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ AgTech Ecosystem โดยคุณอุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และ co-founder Ricult และได้เชิญผู้ประกอบการในแวดวงวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมการเกษตรมากกว่า 30 คนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นให้เกิดการเสนอแนะทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมแก่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และการเติบโตผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในขณะน...

NIA ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร
• 15 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผน “การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ที่ สนช. จัดกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs/OTOP) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน...

งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร”
• 15 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

ในโลกที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวและการปรับตัวก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสให้กับตัวเองNIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเปิดมุมมองและประสบการณ์ในการสร้างระบบตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ผ่านมุมมองของผู้ซื้อและผู้จำหน่าย อีกทั้...

NIA นำโดยดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ร่วมเปิดงานเสวนา THE MAKING OF COLLABORATIVE CITIES
• 08 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA นำโดยดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงานเสวนา THE MAKING OF COLLABORATIVE CITIES “การสร้างเมืองประสานความร่วมมือ”เพื่อร่วมกันออกแบบร่วมสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ สร้างแนวคิดและส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ให้สามารถนำไปสู่กระบวนการประสานความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการอ...

“THAILAND TOWARDS STARTUP NATION”
• 05 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA นำโดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ. NIA นำผู้แทนวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ จากสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน สมาคมฟินเทคประเทศไทย สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย สมาคมโปรเแกรมเมอร์ไทย ชมรมผู้...

ผลการดำเนินงาน
• 02 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ผลการดำเนินงานnew

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• 30 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ได้วาง “แนววิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546″ โดยการบริหารราชการเพื่อบรรลุให้เป้าหมาย ดังนี้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม...