สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน “องค์การมหาชน” ด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรมจากเวที 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company

News 27 มีนาคม 2567 140

NIA ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน “องค์การมหาชน” ด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรมจากเวที 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company โดย BrandAge Online

Thailand’s Most Admired Company_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 จากเวที 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ที่ได้รับความเชื่อมั่น การจดจำ และการยอมรับสูงสุดในเชิงภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม
 
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า รางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรที่มีคนเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการดำเนินงานของ NIA โดย NIA พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติและสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ “ชาตินวัตกรรม” ไปด้วยกัน
 
การจัดอันดับ 2023 - 2024 Thailand’s Most Admired Company จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ซึ่งใช้หลักการชี้วัดความชื่นชอบของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท/องค์กรที่มีความโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่
1) ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ 3) ภาพลักษณ์ 4) การบริหารการจัดการ 5) ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การบริการ โดยแบ่งเป็น 24 กลุ่ม ทั้งนี้ NIA ได้รับการจัดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 7.33 และได้คะแนนตัวแปรย่อยดังนี้ นวัตกรรม (8.13 คะแนน) ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (7.51 คะแนน) ภาพลักษณ์องค์กร (6.91 คะแนน) บริหารจัดการ (7.10 คะแนน) ความรับผิดชอบต่อสังคม (7.33 คะแนน) และการให้บริการ (7.02 คะแนน)