สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

News 12 มีนาคม 2567 305

NIA ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจัดกิจกรรมอบรมผู้สมัครขอรับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2567 และลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

SID_1.jpg

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 และจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)” และ รศ.ดร.เชาวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
 
ภายในงานมีการบรรยายและให้ความรู้ อาทิ แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการน้ำเพื่อสังคม โดย คุณณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Introduction of Social Entrepreneurship) โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SE Business Model Canvas) โดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแพลตฟอร์มพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคัล รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดย คุณณัฐพล คำรินทร์ เจ้าของแบรนด์กาแฟ Life Roaster โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 50 ราย
 
นอกจากนั้น ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม ด้านการจัดการปัญหาน้ำท่วม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ณ สำนักงานเทศบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และ ผลงาน “เรือไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ : EV Sola cell Boat” ณ ท่าเรือหาดสวนยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี