สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าพบหารือกับหน่วยงานในรัฐไบเอิร์น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

News 1 กุมภาพันธ์ 2567 488

NIA นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และ ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าพบหารือกับหน่วยงานในรัฐไบเอิร์น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2567

InnovationDiplomacy_6

โดยมีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย
1. Fraunhofer Ventures เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนา Startup รวมถึงการส่งเสริมขีดความสามารถในเชิงพาณิชย์
2. Medical Valley เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์ของรัฐไบเอิร์น โดยได้รับเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. BayStartUP เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจของ Startup ในประเทศ
4. ZOLLHOF เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและบ่มเพาะ Startup ด้านดิจิทัล ในมิติด้านต่างๆ เช่น การวางแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือความร่วมมือนในมิติต่างๆ ซึ่ง NIA เองก็ได้นำเสนอบทบาทและพันธกิจของสำนักงานในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการแพทย์ในย่านโยธี ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงการวางแผนความร่วมมือในอนาคตต่อไป