สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

News 26 มกราคม 2567 367

NIA ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม Focus Group ภายใต้หัวข้อ Good Health and Well-being” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดพิษณุโลก

Good Health and Well-being_1.jpg

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม Focus Group ภายใต้หัวข้อ Good Health and Well-being” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวถึงบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในการเข้าสู่แหล่งเงินทุนและผลักดันนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ และ ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส NIA ได้แนะนำรูปแบบการทำงานของ NIA และการกระจายทุนสนับสนุนนวัตกรรมเเบบเปิดให้เข้าถึงภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงลึกพร้อมกับเครือข่ายนวัตกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาครัฐและเอกชนสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ NIA และเครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บรรยายเกี่ยวกับนิยามความหมายของธุรกิจนวัตกรรมในมุมมองของ NIA รวมถึงประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมของ NIA ได้แก่ กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และกลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) และได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่ บริษัท สมาร์ทเมดิซิน จำกัด บริษัท นิวทริ อินโนฟู้ด จำกัด และ บริษัท วรรณาวีย์ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับทุนจาก NIA เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุน โดยมีผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 50 ราย
 
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นร่างข้อเสนอโครงการ แบบแยกรายโครงการ (One on One) มีผู้ประกอบการเข้าร่วมขอรับคำปรึกษา มากกว่า 10 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิดต่อไป
 
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมในกลไกธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ https://open.nia.or.th/
 
สมัครยื่นร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia