สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA บุกเมืองจันทร์ มหานครแห่งผลไม้ โชว์ผลงานสตาร์ทอัพเกษตรไทยในงาน Fruit Innovation Fair 2024

News 3 กุมภาพันธ์ 2567 248

NIA บุกเมืองจันทร์ มหานครแห่งผลไม้ โชว์ผลงานสตาร์ทอัพเกษตรไทยในงาน Fruit Innovation Fair 2024

 Fruit Innovation Fair 2024_1.jpg

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม กลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ให้กับชาวสวนผลไม้จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ในงาน Fruit Innovation Fair 2024 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี
 
"Fruit Innovation Fair 2024" คือ งานนวัตกรรมไม้ผลเมืองร้อนแห่งเอเชียเป็นการตอกย้ำก้าวสำคัญในการทำให้ #จันทบุรี เป็น #มหานครผลไม้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด โดยมีเป้าหมายให้จันทบุรีกลายเป็นศูนย์กลางของความรู้และนวัตกรรมด้านผลไม้เมืองร้อน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลไม้ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
 
สำหรับการเข้าร่วมงานในปีนี้ NIA ได้เชิญบริษัทสตาร์ทอัพเกษตรไทยที่พร้อมเปลี่ยนโฉมหน้าการเกษตรผลไม้ด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก NIA จำนวน 5 ราย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่ตอบโจทย์ตั้งแต่การบริหารจัดการ การเพาะปลูก การผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และการคัดเลือกคุณภาพทุเรียนให้ส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ โดยมีรายละเอียดสตาร์ทอัพ ดังนี้
 
ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต ความแข็งแรงและทนต่อโรค
- ไบโอม: เทคโนโลยีจุลินทรีย์คึกคักที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์แบบเฉพาะเจาะจงให้สามารถฟื้นฟูคุณภาพดินจากสารเคมีตกค้าง พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตให้เกิดขึ้นไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสำคัญของการปลูกทุเรียนหลังจากการเก็บผลผลิต จะเป็นช่วงที่ต้องการฟื้นฟูต้นทุเรียนที่ส่วนใหญ่จะมีอาการเหี่ยวเฉา จุลินทรีย์คึกคักสามารถฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวแก้ปัญหาให้ใบเขียวขึ้นมา ทำให้ต้นทุเรียนแข็งแรงสมบูรณ์
- โมรีน่า โซลูชั่น: นวัตกรรมการห่อหุ้มสารด้วยนาโนเทคโนโลยีเปรียบเสมือนเป็น “นาโนไบโอโรบอท” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสารต่างๆ ที่ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและป้องกันโรคพืช เช่น ปุ๋ย ฮอร์โมน สารต่างๆ เนื่องจากลดการสูญเสียของสารที่ใช้ได้ถึงร้อยละ 25 เพราะสามารถทำให้สารดูดซึมไปใช้งานได้เพียงพอกับความต้องการ หรือทำให้เกาะติดทนการชะล้าง ดังนั้นพืชผลและสัตว์ มีความแข็งแรงและป้องกันโรค ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามมาด้วย
 
การบริหารจัดการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟาร์มคอนเน็ค เอเชีย: ระบบบริหารจัดการการให้น้ำและปุ๋ย (Precision Irrigation) ที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นสมองอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน ที่ประกอบด้วยชุดเซ็นเซอร์สถานีดิน สถานีอากาศ ชุดควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ย พร้อมแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการให้น้ำและปุ๋ยอย่างแม่นยำให้ตรงตามความต้องการของทุเรียน ทำให้เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ลดต้นทุนพลังงาน ระยะเวลาทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ย และเพิ่มกำไรได้เพิ่มมากตามมาด้วย
- นาบุญ เทคโนโลยี: ระบบคาดการณ์การระบาดแมลงศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยส่งข้อมูลภาพชนิดและจำนวนแมลงศัตรูพืชแจ้งเตือนผ่านไปยังสมาร์ทโฟน เพื่อให้เกษตรกรเตรียมตัววางแผนและป้องกันการระบาดของแมลง ส่งผลให้เกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมีที่เกินความจำเป็น ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี และปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
 
การควบคุมคุณภาพผลทุเรียน
- ดูเรียน เอไอ: ระบบคัดแยกเกรดคุณภาพทุเรียนส่งออกแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการจำลองกายภาพเสมือนจริง และ ปัญญาประดิษฐ์ โดยระบบสามารถคัดแยกได้ 2 รูปแบบ คือ การตรวจจับแบบ 2 มิติ ที่คัดแยกตำหนิบริเวณพื้นผิวของทุเรียน และการตรวจจับแบบ 3 มิติใช้เพื่อคัดแยกเกรดของทุเรียน ซึ่งมีตั้งแต่ A B C และ Out จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ ลดความเสียหาย และลดต้นทุน ช่วยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
 
การรวมกันของเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพเกษตรที่ NIA ส่งเสริมและสนับสนุนในงาน Fruit Innovation Fair 2024 ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และผลิตผลไม้คุณภาพดีส่งไปทั่วโลก...มาร่วมกันพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวไกลไปด้วยกัน!