สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำทีมโดย ดร.กริชกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

News 1 เมษายน 2567 102

NIA นำทีมโดย ดร.กริชกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาคใต้ ได้แก่ ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช และนายศักดิ์ชัย ชาญวณิชยชัย ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

DeepSouthInnovation_1.jpg

 
กิจกรรมช่วงเช้าได้เดินทางเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลในพื้นที่ภาคใต้และใต้ชายแดน ร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์ ADCET) โดยมีพันธกิจในการมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ การให้บริการด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานฮาลาลหรือ อย. มีโรงงานต้นแบบที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตด้านนวัตกรรมอาหารฮาลาล และรับจ้างผลิต ทดสอบมาตรฐานให้สามารถเป็นที่ยอมรับกับกลุ่มลูกค้าได้ ทั้งนี้ NIA และศูนย์ ADCET จะมีแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการรับบริการต่างๆ มีการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ในพื้นที่ให้เกิดการขยายผลทั้งในและต่างประเทศ (Local To Global) มากยิ่งขึ้น และการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารฮาลาลให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
 
สำหรับกิจกรรมช่วงบ่าย ทาง NIA ได้รับเกียรติจาก พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานร่วมกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA เปิดกิจกรรมประชุมเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุมจาบังติกอ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารราชการภาคใต้ชายแดน (ศอ.บต.) นายกเทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยผู้บริหาร NIA ได้นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมทั้งสตาร์อัพและเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน
 
พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา กล่าวว่า กระทรวง อว. มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าถึงงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานให้ทุนภายใต้สังกัดกระทรวงมาอย่างต่อเนื่อง และ ดร.กริชผกา ได้เสริมข้อมูลการดำเนินของ NIA ที่ถือเป็นหน่วยงานให้ทุนที่มีการกระจายตัวในระดับภูมิภาค ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้มีศักยภาพพร้อมสร้างขีดความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจได้ อีกทั้งในอนาคตจะมีการจัดการกิจกรรม “อว. แฟร์ ในระดับภูมิภาค” เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยจะเริ่มต้นจัดกิจกรรมในจังหวัดปัตตานีที่มีความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการจากสถาบันการเงิน (Soft Loan) การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและส่งต่อกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น และปิดท้ายกิจกรรมมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการสร้างรับรู้และช่องทางการจัดจำหน่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น