About The Program

About The Program

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ หรือเรียกสั้นๆว่า Space Economy : Lifting Off ” ร่วมกับโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย และพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศไปพัฒนาประเทศ โดยดำเนินการบ่มเพาะ Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ Startup ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและสามารถขยายผลธุรกิจในประเทศไทยและระดับสากล

โครงการในปีที่ 2 จะเน้นในการเรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมอวกาศ การสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์และพัฒนาสตาร์ทอัพให้เข้าถึงและเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ แบ่งปันประสบการณ์โดยสตาร์ทอัพชั้นนำด้านเทคโนโลยีอวกาศจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก

What is Space Economy?

เศรษฐกิจอวกาศเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและการนำเอาทรัพยากรในอุตสาหกรรมอวกาศไปใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงการสำรวจค้นคว้า การทำความเข้าใจ การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในห้วงอวกาศ ดังนั้นเศรษฐกิจอวกาศจึงเกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนในการพัฒนา การจัดหา การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ซึ่งมีตั้งแต่

  1. งานด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  2. การผลิตและการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางอวกาศ เช่น สถานีภาคพื้นดิน (Ground Stations) 
  3. การส่งจรวดและดาวเทียม (Launch vehicles & Satellites)
  4. การใช้งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบนำทาง (Navigation Equipment) โทรศัพท์สัญญาณดาวเทียม (Satellites Phone) บริการด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological services)
  5. การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ

เศรษฐกิจอวกาศมีขอบเขตเกินกว่าอุตสาหกรรมอวกาศ ด้วยประเด็นที่ว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศสามารถส่งผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมได้ในวงกว้าง

Space Tech Startups x Thai Space Consortium

Space Tech Startups x Thai Space Consortium

Program Timeline

Program Timeline

what will You Get ?

what will
You Get ?

สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 10 รายจะได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมอวกาศ
การให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ
โอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีไปเพื่อการนำไปสู่ใช้งานจริง
โอกาสการเข้าถึงเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ
เข้าถึงโอกาสทางการตลาดและการลงทุนผ่านเครือข่ายองค์กรพันธมิตร
โอกาสในการเข้าร่วมการพัฒนาโครงการด้านอวกาศกับ Thai Space Consortium และยกระดับความสามารถของธุรกิจให้สามารถเป็นผู้สนับสนุนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (supplier) ในการทำภารกิจของ Thai Space Consortium ในอนาคตที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 3,000 MB
โอกาสการทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานรัฐเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

Who can participate?

Who can participate?

Startup

นักวิจัย

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่มีความสนใจนำเทคโนโลยีมาต่อยอด เพื่อโอกาสทางธุรกิจ

ขอบเขตเทคโนโลยี
ที่น่าสนใจ

UPSTREAM

UPSTREAM

Launch Systems/Services

Launch Systems/Services

System Infrastructure

Space Explorations

Satellites Design & Manufacturing

Ground Systems

DOWNSTREAM

DOWNSTREAM

Communication & Tracking

Data & Satellites Services

Data & Satellites Services

OTHERS

OTHERS

R&D in Space

Value-added Services

Non-space Application e.g. energy, advanced material

The program

The program

Workshop

Mentoring

Co-creation

Selection Criteria

Selection Criteria

PROGRAM DETAIL

partners

โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ เกิดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) และ Thai Venture Capital Association (TVCA)

Apply Now till 5 May, 2021