homekeyboard_arrow_rightสินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนผู้ประกอบการได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนผู้ประกอบการได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

🎊🎊สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนผู้ประกอบการได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

👬👫สนช. และ TED Fund ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการออกสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาสภาวะทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

💵💸วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และเงินกู้ระยะยาว (ไม่เกิน 10 ปี) โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร

🧲🧲คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมได้: ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดกรอง หรือได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

🍓🍓ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาลงทะเบียนผ่านลิงก์ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 63 https://tinyurl.com/y8lpc53m

🍏🍏(ในกรณีที่วงเงินกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) หมดนั้น จะใช้วงเงินกู้ใน Promotion GSB Startup No.1 ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-6 เท่ากับ 1.07% ต่อปี และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MOR+ 2.00% ต่อปี (สำหรับ O/D, P/N) และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR+2.00% ต่อปี (สำหรับ L/T))

.
#NIA #TEDFund #ธนาคารออมสิน #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ