homekeyboard_arrow_rightNIA เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ IOP

NIA เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP)


NIA แนะองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างแต้มต่อด้วยนวัตกรรม พร้อมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) โปรแกรมปลุกไฟองค์กรไทยให้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม

โครงการ IOP มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตและสร้างเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม เพราะในการก้าวไปสู่ “องค์กรนวัตกรรม” ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินค้า หรือบริการที่มีความเป็นเในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น การพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ให้รู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และไม่ยึดติดกับโมเดลเดิม ๆ ที่เคยประสบความสำเร็จ การค้นหาเทคโนโลยีจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับและนำมาปรับใช้ในองค์กร (Open Innovation) รวมทั้งการรู้จักบ่มเพาะ – ปฏิบัติทักษะอนาคต โดยเฉพาะทักษะที่มีแนวโน้มการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่

เครื่องมือนี้จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมให้แก่องค์กรใน 3 ระดับ 8 มิติด้วยกัน ดังนี้ 

1. ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดภาพรวมในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy) และมิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus) 

2. ระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านบุคลากร (People) มิติด้านองค์ความรู้ (Knowledge) มิติด้านวัฒนธรรม (Culture) และมิติด้านทรัพยากร (Resource)

3. ระดับปฎิบัติการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านผลิตผล (Results) และมิติด้านกระบวนการ (Process) 

โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model ซึ่งเป็นโมเดลที่นำเอากรอบแนวทางการบริหารนวัตกรรมองค์กรระดับนานาชาติ มาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

NIA จะมีการให้บริการเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมกับองค์กรใน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การบริการประเมินศักยภาพนวัตกรรมขององค์กรออนไลน์ (Online Self Evaluation) 

2. การเข้าประเมินเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาศักยภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (On-site Assessment) 

3. การบริการให้ความรู้และคำปรึกษาต่างๆ ด้านนวัตกรรม (Development Program) 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์องค์กรและผู้ดำเนินธุรกิจได้รับรู้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการออกแบบแนวทางการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อต่อยอดองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมต่อไป

#NIA #Innovation #InnovativeOrganizationProgram #IOP #IFI 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต"

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในหัวข้อ "องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต" ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

"นวัตกรรม เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการ ... สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันและก้าวข้ามคู่แข่งได้ คือ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร"