homekeyboard_arrow_rightIDEATION SPACE
">

M:IDEATION SPACE

พื้นที่จุดประกายความคิดนวัตกรรม เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแนวคิดในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย  
- พื้นที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยที่มีการจำหน่ายจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สนช.
- ห้องจัดกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ เช่น งานประชุม งานสัมมนา งานแถลงข่าว
- ห้องรับรอง